Your browser does not support JavaScript!
       
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda

Vec: Prenájom bufetu – ponuka

 

   Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 01.07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v liste vlastníctva č. 209 ako dom 4719/9 na parcele č. 552/2, 552/4,552/6.

Nehnuteľnosť je umiestnená na Ul. Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe tretej osobe.

 

   V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda má  zámer ponechať do nájmu nebytové priestory na prízemí budovy s príslušenstvom / chodba, WC / za účelom prevádzkovania bufetu a skladovania tovaru o celkovej rozlohe 12 m2 a o celkovej rozlohe príslušenstva 8m2 ( ďalej len „predmet nájmu“).

Predmet nájmu pozostáva z jednej miestnosti, vstupnej chodby, WC. Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou a telefónnou prípojkou, je vybavený príslušným telefónnym a elektrickým rozvodom. Predmet nájmu tvorí samostatný celok so samostatným vchodom z ulice.

 

Cena: Minimálna cena nájmu za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 12,00 EUR / za mesiac. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

 

Doba nájmu: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú.

 

 

   Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „BUFET“ v lehote do 10.09.2021 na adresu Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 

Hozzáadta: -

Dnes má meniny Vendel
2021.Sep.28.