Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola
Szlovákiában Univerzita Komenského v Bratislave
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Prešovská univerzita v Prešove
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Trnavská univerzita v Trnave
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Univerzita J. Selyeho
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2015-06-14 18:40:35

Ma Izabella, Dalma névnapja van
2024.Jul.12.