HARMONOGRAM ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

 

          Školský rok:                 2015/2016

          Triedy:                         III. A1, III. A2, III. A3

          U?ebné odbory:             2487 H 01  autoopravár – mechanik

                                              2683 2 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

                                              6456 H 00 kaderníčka                                              

          Po?et žiakov:                III. A1 + III. A2  + III.A3          =      12 + 7 + 11

                            

  1. Zloženie skúšobnej komisie

          Predseda:                                  PaedDr. István Bosnyák  – súkr. SOŠ, Neratovické nám. Dunajská Streda

          Podpredseda:                             Ing. Ladislav Takács

          Delegovaný zástupca:

                          

          Triedny učiteť:                            Ing. Emese Némethová

 

                                                skúšajúci                                     prísediaci

                                    III. A1:  Ing. Imrich Jakubecz             Ing. Judita Lippaiová

                                                                                             Ing. Eugen Tóth (MOV)

 

                                          A2:  Ing. Zoltán Czaudt                 Ing. Miklós Jászai

                                                                                             Peter Zsemlye (MOV)

 

                                          A3: Mária Kamocsaiová                 Mária Csibová (MOV)

                                                                                             Sylvia Válentová (MOV)

                                                 

1. Písomná časť ZS

            Miesto konania :  budova SOŠ s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

            Dátum konania:   16. júna 2016

            Čas konania:       8:00 hod - 9:00 hod.

 

2. Praktická časť ZS

            Miesto konania :  A1 - SUBARU servis, Ádorská 48, Dunajská Streda

                                      A2 - Školská dielňa, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda

                                       A3 -  Školská dielňa, Korzó Bélu Bartóku, Dunajská Streda

            Dátum konania:   16. - 17. júna 2016

            Čas konania:       8:00 hod - 16:00 hod.

 

3. Ústna časť ZS

            Miesto konania :  budova SOŠ s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

            Dátum konania:   20. júna 2016

            Čas konania:       podľa harmonogramuHozzáadva: Takács Ladislav - 2016-05-20 10:20:48