Your browser does not support JavaScript!
       
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Vnútorný poriadok školy

             Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede je výberovou strednou školou, ktorú si každý žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný dodržiavať jej pravidlá a riadiť sa jej vnútorným poriadkom, ktorý vychádza z vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu zo dňa 24.júna 2009 Zb. z. č. 282/2009  o stredných školách a rešpektuje Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd, ale i iné platné dokumenty týkajúce sa vzťahu žiakov k učiteľom i ostatným zamestnancom.

 

 1. Vyučovací proces je organizovaný v triedach, v odborných učebniach, a na pracoviskách OV.

 2. Povinnosťou žiaka je dochádzať do školy pravidelne a včas podľa určeného rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných predmetov a na nepovinných predmetoch, ktoré si zvolil. Vstup do školy je najneskôr 15 minút pred prvou vyučovacou hodinou žiaka. Pri vstupe do vchodu školy a pri odchode po vyučovaní žiaci rešpektujú príkazy službukonajúcich učiteľov a školníčky.

 3. Pred vstupom do budovy školy si žiaci očistia obuv a prezúvajú sa do zdravotne nezávadných prezuviek.

 4. Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú hodinu a cez prestávku, zdržiavajú sa vo vestibule pri bufete alebo vo voľnej triede a nevyrušujú vyučovanie v ostatných triedach. Počas prestávok si môžu kúpiť desiatu a nealkoholické nápoje v školskom bufete.

 5. Každý žiak má právo:

  1. byť zvolený do triednej samosprávy, rady školy, študentskej rady a pôsobiť v nej,

  2. byť rešpektovaný ako suverénna osobnosť, má právo na ochranu súkromia, cti a ľudskej dôstojnosti

  3. na individuálnu integráciu

  4. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov v duchu zásad humanity, tolerancie a demokracie (ochrana pred šikanovaním, násilím, diskrimináciou)

  5. na ochranu zdravia, bezpečnosti, na dodržiavanie základných psycho-hygienických požiadaviek pri vyučovaní

  6. na slobodné rozhodnutie o výzore a oblečení, ktoré nepropaguje netoleranciu, radikálne hnutia a ich symboly, nápisy nabádajúce k šíreniu návykových látok a je v duchu slušnosti.

  7. v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názo

  8. slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,

  9. na zdôvodnenie hodnotenia a klasifikácie, a na analýzu chýb pri písomných a ústnych odpovediach

  10. požiadať o komisionálne skúšanie

  11. vybrať si voliteľné predmety a záujmovú činnosť z ponúkaného súboru

 6. K povinnostiam žiaka patrí:

  1. osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v budúcom povolaní,

  2. osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, tolerancie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny aj mimo školy tak, aby robil česť sebe i škole,

  3. chrániť si vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, šetriť školské zariadenia,

  4. všetci žiaci sú povinní pozdraviť každého zamestnanca školy a dospelých návštevníkov v školskom objekte. Žiak oslovuje osoby, ... pán, pani

 7. Žiakovi je zakázané

 8. fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri činnostiach organizovaných školou,

 9. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

 10. znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy,

 11. správať sa hrubo a agresívne, používať vulgárne výrazy, šikanovať (urážať, zosmiešňovať, ponižovať, ubližovať) a vyvíjať akýkoľvek psychický a fyzický nátlak či násilie voči spolužiakom i zamestnancom školy

 12. nosiť do školy veci drahé a také, ktoré narúšajú pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovu žiakov (zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, rádiá, magnetofóny, hudobné nástroje, elektrické spotrebiče, walkmany, ). Je zakázané počas vyučovania používať mobil, diskman, MP3 prehrávač...

8.   Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer),

9.   Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú.

10.  Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neopisuje a neruší vyučovanie.

11. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

12. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny sa každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyloží stoličku na ľavicu.

14.  Povinnosti týždenníka sú:

 • pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky,

 • hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,

 • podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky,

 • starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť na poriadok po skončení vyučovacej hodiny,

 • hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,

 • postarať sa o vetranie triedy,

 • po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá).

15. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre vážnu chorobu, vážne udalosti v rodine a nepredvídané dopravné pomery. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma alebo v zahraničí mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.

16.  Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, žiada si povolenie:

 1. uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci,

 2. < >

  uvoľnenie z viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti.

  17.  Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti do dvoch dni.

  18.  Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára v žiackej knižke.

  19.  Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihnutý výchovnými opatreniami:

         3-4 hodiny                    - pokarhanie triednym učiteľom

         5-8 hodiny                    - pokarhanie riaditeľom školy

         1-2 dni                          - 2 zo správania

         3-5 dní                          - 3 zo správania

         viac ako 5 dní               - 3 zo správania a podmienečné vylúčenie zo školy

  20.  Ak má žiak dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom procese, a splnil povinnú školskú dochádzku, môže prostredníctvom zákonného zástupu požiadať o prerušenie štúdia.

  21.  Ak žiak, ktorý splnil dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí to prostredníctvom zákonného zástupcu.

22. Na požiadanie zákonného zástupcu alebo telovýchovnej jednoty, v rôznych oblastiach záujmových činností žiakov, zdravotných dôvodov, prípadne iných zreteľahodných dôvodov môže riaditeľ povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy.

 

V Dunajskej Strede 2. septembra 2009

                                                                                             Helena Molnárová

                                                                                          meno a podpis riaditeľa

Hozzáadta: Takács Ladislav - 2016-11-03 11:14:39

Dnes má meniny Ágnes
2021.Jan.21.