Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Az iskola belső rendje

A dunaszerdahelyi Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola belső rendtartását a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi-, Ifjúsági- és Sportminisztériumának 2009. június 24-én kelt 282/2009-es számú a középiskolákról szóló hirdetménye alapján dolgoztuk ki figyelembe véve a Gyermekek jogairól szóló deklarációt, az Alapvető jogok és szabadságról szóló hirdetményt.

1. Az iskolai rendtartást és az iskola belső rendjét valamennyi tanuló köteles ismerni és megtartani. Megszegése osztályfőnöki-, igazgatói megrovást, ill. magaviseleti rontást von maga után.

2. A tanuló, mivel önként választotta továbbtanulásra ezt a tanulmányi intézetet, kötelező számára a rendszeres iskolalátogatás. Minden feladatát a tudása és adottsága szerint kell teljesítenie, hogy a legjobban készülhessen fel a választott szakmájára. A tanítás az iskola igazgatója által jóváhagyott órarend szerint zajlik. A tanuló a tanítás kezdete előtt legkevesebb 5 perccel, azaz a reggeli tanításkor 7:45 órakor már az osztályban tartózkodik. Minden 15 percnél több, indokolatlan késés igazolatlan órának minősül.

3. A tanuló köteles az iskolába hordani tanszereit és tornafelszerelését. A tornaórára a tanár utasítása alapján tornaruhába, a szakképzésen a mester utasítása alapján munkaruhába öltözik.

4. Az iskolai szünetben vagy szabad órán a tanulók a folyosón vagy szabad osztályban tartózkodnak, és nem zavarják a tanítást. A szünetekben az iskolabüfében vásárolhatnak.

5. Minden diák joga, hogy:

 1. jelentkezzen az osztályönkormányzatba, az iskolatanácsba vagy az iskolai diáktanácsba,
 2. önálló személyiségként kezeljék, megilleti a magánszféra és az emberi méltóság tisztelete,´
 3. egyéni integrált oktatásban részesüljön,
 4. az emberség, a tolerancia és demokrácia alapelveit betartsák vele szemben és megvédjék a diszkriminációtól, erőszaktól és zaklatástól,
 5. az egészség és biztonság védelme, a pszicho-higiénia alapelveinek betartása az oktatás folyamán,
 6. megfelelő időben, megfelelő módon véleményt nyilvánítson,
 7. illedelmesen véleményt nyilvánítson és kérdéseket tegyen fel a tananyaggal kapcsolatban,
 8. osztályzatait és értékelését tanára megindokolja, hibáit elemezze,
 9. bizottság előtti vizsgát kérjen,
 10. választható tantárgyat és szabadidő-tevékenységet válasszon,
 11. A tanuló köteles:
  1. készülni a tanításra és szakképzésre,
  2. elsajátítani a hazafiság, emberség, demokrácia és tolerancia alapelveit és ezeket betartva, fegyelmezetten viselkedni,
  3. védeni, óvni és kímélni saját és mások egészségét,
  4. védeni az iskola vagyonát és berendezését, megkímélni tankönyveit, tanszereit, a szaktantermek rendtartását betartani. Az iskolai vagyon megkárosítása esetén a keletkezett kárt köteles megtéríteni. A megrongált vagy elveszett tankönyvekért meghatározott illetéket köteles fizetni.
  5. társaival szemben illedelmesen és barátságosan viselkedni. Az iskola igazgatójával, az összes tanárával és az iskola többi alkalmazottjával szemben udvariasan viselkedik, köszönti őket. A hivatalos megszólítás:  igazgatónő, tanár úr, tanárnő, mester úrmesternő. Köszönési formulák a szokásos társadalmi köszönés napszakok szerint:
 • Jó reggelt kívánok!
 • Jó napot kívánok!
 • Jó estét kívánok!

7. A tanulónak tilos:

 1. a dohányzás, alkoholos italok és narkotikumok fogyasztása, valamint azok terjesztése az iskola területén és az iskolán kívüli közös rendezvényeken,
 2. az iskolába tilos nagyobb pénzösszeget, más értéktárgyakat, kártyát, egészségre veszélyes és a tanítást zavaró eszközöket behozni.
 3. a tanórákon tilos mobiltelefont, tabletet egyéb multimédiás eszközöket  használni. Ezeket kikapcsolt, vagy lenémított állapotban kell a táskában vagy az arra kijelölt helyen tartani. A szabály megszegésének következményeképp a tanárnak joga van az órát zavaró eszközöket elvenni, és lenémított vagy kikapcsolt állapotban az óra végéig egy arra elkülönített helyen tárolni.
 4. agresszív viselkedés, vulgáris kifejezések használata, mások zaklatása,
 5. fiúk az épületen belül nem viselnek kalapot, fejkendőt, napszemüveget, baseball-, valamint sültös sapkát, a lányok esetében tilos a túlzott rövid szoknya és nadrág viselete

A fent leírtak figyelmen kívül hagyása, az iskola igazgatójának/osztályfőnökének megítélése alapján történő megrovást, a rendezvényről való kizárást von maga után.

8.  A tanuló az osztályban az ülésrend szerint foglal helyet. Helyét csak az osztályfőnök vagy az előadó tanár engedélyével hagyhatja el.

9. A tanítás alatt a tanuló figyelmesen követi a tanár utasításait, aktívan bekapcsolódik az óra menetébe, de nem zavarja a tanítás folyását.

10. Ha felnőtt személy lép az osztályba a tanítás ideje alatt, a tanuló a nevezettet felállással köszönti, ugyanúgy a nevezett távozásánál. Rajzolásnál, vagy írásbeli dolgozatnál a tanulók nem állnak fel!

11.  A tanítás után a tanuló összeszedi a szemetet, bezárja az ablakot, székeket az asztalra helyezi és tiszta helyet hagy maga után.

12.  Az osztálytermekben a kijelölt hetesek ügyelnek a következőkre:

 1. gondoskodnak a krétáról, porrongyról,
 2. minden óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
 3. szünetekben kiszellőztetik az osztályt, lemossák a táblát,
 4. a szünetekben a tanár utasítása alapján biztosítják a szükséges segédeszközöket, amelyeket az óra után visszavisznek,
 5. a tanítás után ügyelnek arra, hogy a tanulók kitisztítsák padjaikat, a székeiket feltegyék a padra, becsukják az ablakokat, letörölik a táblát és rendben hagyják el az osztályt,
 6. a leltári tárgyak bárminemű megkárosítását jelenteni kötelesek az osztályfőnököknek.

 13. Az iskolai tanulmányutak, kirándulások, sport- és kulturális rendezvények alkalmával a tanuló mindenkor betartja a tanárok, ill. a pedagógiai felügyeletet ellátó felnőttek utasításait. Engedély nélkül a tanuló a rendezvényről nem távozhat.

 14. A tanuló csak az osztályfőnök, vagy az óraadó tanár tudtával és engedélyével távozhat az iskolából.

 15. A tanuló betartja a tanítás alól való felmentésre és a távollét igazolására vonatkozó előírásokat:

 1. Ha a diák előre ismert ok miatt nem vehet részt a tanításon, vagy a szakképzésen, a szülő, ill. a tanuló más törvényes képviselője (gyámja) írásban kérje a tanítás alóli felmentését.
 2. Ha a diák előre nem látott ok miatt nem vehet részt a tanításon vagy a szakképzésen, a szülő a hiányzás kezdetétől számított 2  munkanapon belül köteles az osztályfőnökkel (mesterrel) közölni a hiányzás okát, a visszatérést követő 5 munkanapon belül írásban igazolni azt!
 3. A diák a tanításról való hiányzást mindig írásban köteles igazolni. Ezt elmulasztva, az esetet igazolatlan hiányzásként kezelheti az iskola.
 4. A diák betegsége esetén a szülő 5 egymás utáni munkanapot igazolhat a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 2008. évi 245. számú törvényének, 144. paragrafusának, 10 bekezdése alapján. Az igazolatlan hiányzások büntetése:
 • 3 – 5 óra        - osztályfőnöki megrovás,
 • 6 – 14 óra      - igazgatói megrovás,
 • 15 – 28 óra    - kettes magaviseleti osztályzat,
 • 29 – 40 óra    - hármas magaviseleti osztályzat,
 • 40 óra felett   - feltételes kizárás és hármas magaviseleti osztályzat.

                  e. Amennyiben az igazolatlan órák száma egy hónapban meghaladja a 15-öt , az iskola köteles azt jelenteni a szociális hivatalnak, amely a családi pótlék megvonásával járhat!

                   f. Ha a tanuló távolléte miatt teljesítménye nem értékelhető kellőképpen, a tanár kötelezheti arra, hogy az adott tárgyból osztályozó vizsgát tegyen.

  16. A már nem iskolaköteles tanuló írásban kérvényezheti tanulmányai megszakítását vagy abbahagyását. A kiskorú tanuló helyett törvényes képviselője jár el.

  Dunaszerdahely, 2023. 9.1.

                                                                                                      Vajda Angelika

                                                                                                       iskolaigazgató

             

 

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2023-11-15 18:33:33

Ma Izabella, Dalma névnapja van
2024.Jul.12.