Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Az iskola belső rendje

             A Dunaszerdahelyi Szakközépiskola belső rendtartását a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi-, Ifjúsági- és Sportminisztériumának 2009. június 24-én kelt 282/2009-es számú a középiskolákról szóló hirdetménye alapján dolgoztuk ki figyelembe véve a Gyermekek jogairól szóló deklarációt, az Alapvető jogok és szabadságról szóló hirdetményt .

           Az iskolai rendtartást és az iskola belső rendjét valamennyi tanuló köteles ismerni és megtartani.

1.    Az iskolai rendtartást és az iskola belső rendjét valamennyi tanuló köteles ismerni és    megtartani.

2.    A tanuló, mivel önként választotta továbbtanulásra ezt a tanulmányi intézetet, kötelező számára a rendszeres      iskolalátogatás. Minden feladatát a tudása és adottsága szerint kell teljesítenie, hogy a legjobban készülhessen fel a választott szakmájára. A tanítás az iskola igazgatója által jóváhagyott órarend szerint zajlik. A tanuló a tanítás kezdete előtt 15 perccel, azaz a reggeli tanításkor 7:30 órakor már az iskolában tartózkodik.

3.    A tanuló az iskola épületébe az öltözőn keresztül érkezik, ahol papucsot húz. Köteles az iskolába hordani tanszereit és tornafelszerelését. A tornaórára a tanár utasítása alapján tornaruhába, a szakképzésen a mester utasítása alapján munkaruhába öltözik.

4.    Az iskolai szünetben vagy szabad órán a tanulók a folyosón vagy szabad osztályban tartózkodnak és nem zavarják a tanítást. A szünetekben az iskolabüfében vásárolhatnak.

5.    Minden diák joga, hogy:

          a)  jelentkezzen az osztályönkormányzatba, az iskolatanácsba vagy az iskolai diáktanácsba,

          b)  önálló személyiségként kezeljék, megilleti a magánszféra és az emberi méltóság tisztelete,

          c)  egyéni integrált oktatásban részesüljön,

         d)  az emberség, tolerancia és demokrácia alapelveit betartsák vele szemben és megvédjék a diszkriminációtól, erőszaktól és zaklatástól,

          e)  az egészség és biztonság védelme, a pszichohigiénia alapelveinek betartása az oktatás folyamán,

          f)  szabadon döntsön hajviseletéről és ruházatáról,mely tiszta, mértéktartó valamint rendezet,

          g)  megfelelő időben, megfelelő módon véleményt nyilvánítson,

          h) illedelmesen véleményt nyilvánítson és kérdéseket tegyen fel a tananyaggal kapcsolatban,

          i)  osztályzatait és értékelését tanára megindokolja, hibáit elemezze,

          j)  komisszionális vizsgát kérjen,

          k)  választható tantárgyat és szabadidő-tevékenységet válasszon,

6.    A tanuló köteles:

          a)  készülni a tanításra és szakképzésre,

          b) elsajátítani a hazafiság, emberség, demokrácia és tolerancia alapelveit és ezeket betartva, fegyelmezetten viselkedni,

          c)  védeni saját és mások egészségét, óvni és kímélni az iskola vagyonát és berendezését, megkímélni tankönyveit, tanszereit. Az iskolai vagyon megkárosítása esetén a keletkezett kárt köteles megtéríteni. A megrongált vagy elveszett tankönyvekért meghatározott illetéket köteles fizetni,

          d)   társaival szemben illedelmesen és barátságosan viselkedni. Az iskola igazgatójával, az összes tanárával és az iskola többi alkalmazottjával szemben udvariasan viselkedik, köszönti őket. A hivatalos megszólítás:  igazgatónő, tanár úr, tanárnő, mester úr, mesternő. Köszönési formulák a szokásos társadalmi köszönés napszakok szerint:        

                        -  Jó reggelt kívánok!

                        -  Jó napot kívánok!

                        -  Jó estét kívánok!

7.    A tanulónak tilos:

          a)  a dohányzás, alkoholos italok és narkotikumok fogyasztása, valamint azok terjesztése az iskola területén és az iskolán kívüli közös rendezvényeken,

          b) az iskolába tilos nagyobb pénzösszeget, más értéktárgyakat, zsebrádiót, kártyát, egészségre veszélyes és a tanítást zavaró eszközöket behozni. A tanórákon tilos mobiltelefont, MP3 lejátszót és walkmant  használni,

          c)  agresszív viselkedés, vulgáris kifejezések használata,mások zaklatása,

8.    A tanuló az osztályban az ülésrend szerint foglal helyet. Helyét csak az osztályfőnök vagy az előadó tanár engedélyével hagyhatja el.

9.    A tanítás alatt a tanuló figyelmesen követi a tanár utasításait, aktívan bekapcsolódik az óra menetébe, de nem zavarja a tanítás folyását.

10.  Ha felnőtt személy lép az osztályba a tanítás ideje alatt, a tanuló a nevezettet felállással köszönti, ugyanúgy a nevezett távozásánál. Rajzolásnál, vagy írásbeli dolgozatnál a tanulók nem állnak fel!

11.  A tanítás után a tanuló összeszedi a szemetet, bezárja az ablakot, székeket az asztalra helyezi és tiszta helyet hagy maga után.

12.  Az osztálytermekben a kijelölt hetesek ügyelnek a következőkre:

                   -    gondoskodnak a krétáról, porrongyról,

                   -    minden óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,

                   -    szünetekben kiszellőztetik az osztályt, lemossák a táblát,

                  -    a szünetekben a tanár utasítása alapján biztosítják a szükséges segédeszközöket, amelyeket az óra után visszavisznek,

                  -    a taítás után ügyelnek arra, hogy a tanulók kitisztítsák padjaikat, a székeiket feltegyék a padra, becsukják az ablakokat, letörlik a táblát és rendben hagyják el az osztályt,

                 -    a leltári tárgyak bárminemű megkárosítását jelenteni kötelesek az osztályfőnököknek.

13.  Az iskolai tanulmányutak, kirándulások, sport- és kulturális rendezvények alkalmával a tanuló mindenkor betartja a tanárok ill. a pedagógiai felügyeletet ellátó felnőttek utasításait. Engedély nélkül a tanuló a rendezvényről nem távozhat.

14.  A tanuló csak az osztályfőnök, vagy az óraadó tanár tudtával és engedélyével távozhat az iskolából.

15.  Ha a diák előre ismert ok miatt nem vehet részt a tanításon, vagy a szakképzésen, a szülő ill. a tanuló más törvényes képviselője (gyámja) írásban kérje a tanítás alóli felmentését. Ha a diák előre nem látott ok miatt nem vehet részt a tanításon vagy a szakképzésen, a szülő 5  napon belül köteles az osztályfőnökkel (mesterrel) közölni a hiányzás okát, igazolni azt! A diák a tanításról való hiányzást mindig írásban köteles igazolni. Ezt elmulasztva, az esetet igazolatlan hiányzásként kezelheti az iskola.

          Az igazolatlan hiányzások büntetése:

                -   3 – 4 óra -osztályfőnöki megrovás,

               -   5 – 8 óra-igazgatói megrovás,

               -   1 – 2 nap-kettes magaviseleti osztályzat,

               -   3 – 5 nap-hármas magaviseleti osztályzat,

              -   5 nap felett-feltételes kizárás és hármas magaviseleti osztályzat.

Ha a diák, aki valamelyik hónapban igazolatlanul 15 órát hiányzik, abban a hónapban nem jogosult a családipótlékra!

        16.  A már nem iskolaköteles tanuló írásban kérvényezheti tanulmányai megszakítását vagy abbahagyását .Kiskorú tanuló helyett törvényes képviselője jár el.

 

Dunaszerdahely, 2011. szeptember 5.

                                                                                                                 Molnár Ilona

                                                                                                                iskolaigazgató

 

 

Hozzáadta: Takács Ladislav - 2016-11-03 11:52:20

Ma Ferenc névnapja van
2023.Oct.04.