Your browser does not support JavaScript!
       
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Plán   práce  výchovného  poradcu

Náplň činnosti :

 • splnenie úloh súvisiacich s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu.
 • vyhľadávanie vo výchove alebo vzdelávaní problémových žiakov, tried, prípadov použitia nevhodných výchovných postupov, narušenia vzťahov medzi žiakmi navzájom alebo medzi žiakmi a pedagógmi, informačného deficitu v oblasti profesijných informácií atď.
 • prvý kontakt  s  problémovým  žiakom,  pedagogická  diagnostika a základná orientácia v probléme, jeho hlbšie pochopenie,
 • vykonanie ďalších krokov smerujúcich k riešeniu problému /odporúčania triednemu učiteľovi alebo ostatným pedagogickým pracovníkom, požiadanie o psychologické vyšetrenie, pohovor s rodičmi, konzultácia s lekárom, odborom starostlivosti o rodinu a dieťa, právnikom, políciou atď./,
 • priebežné monitorovanie správania sa detí a ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prvých príznakov záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.
 • informačná a poradenská služba žiakom, pedagogickým pracovníkom a zákonným zástupcom dieťaťa vo veciach výchovy, vzdelávania s profesijnej orientácie formou individuálnych alebo skupinových konzultácií,
 • zameranie  sa  na  určitý  druh  problému, ktorý  je pre  školu v danom období obzvlášť aktuálny, s cieľom navrhnúť komplexnejšie opatrenia pre jeho riešenie /napr. adaptácia žiakov prvých ročníkov, problematika profesijnej zrelosti, výchova k rodičovstvu, partnerské vzťahy, problematika talentovaných žiakov, osobnostné problémy dospievania, toxikománia, sexuálne deviácie, delikvencia/,
 • nadväzovanie a udržiavanie kontaktov so Špeciálnopedagogickou poradňou, inštitúciami, organizáciami a združeniami, ktoré môžu svojou činnosťou alebo poskytnutím informácií pomôcť pri riešení problémov ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu /napr. ZRŠ, školy vyššieho alebo nižšieho cyklu, polícia/,
 • dopĺňanie knižnice výchovného poradenstva najnovšou pedagogicko-psychologickou literatúrou, metodickými materiálmi a pokynmi,
 • štúdium odbornej pedagogickej a psychologickej literatúry,
 • účasť na gremiálnych poradách riaditeľa školy, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia dôležité z hľadiska výchovy alebo voľby povolania,
 • účasť v prijímacej komisii počas prijímacieho konania,
 • účasť na poradách a stretnutiach výchovných poradcov s pracovníkmi psychologickej poradne za účelom výmeny skúseností a metodických informácií,
 • ďalšie   prehlbovanie   odbornej   kompetencie   formou   praktických tréningov usporiadaných psychologickou poradňou, metodickým centrom alebo inými inštitúciami, ďalšie vzdelávanie.

 

Právomoc a zodpovednosť výchovného poradcu

Poslaním funkcie výchovného poradcu na škole je napomáhať pri riešení problémov v okruhu jeho spôsobnosti formami informačnej a konzultačnej činnosti podľa možnosti z pozície nezávislého experta. S takýmto poňatím činnosti sú nezlučiteľné akékoľvek rozhodovacie právomoci, ktoré vyplývajú z náplne práce riadiacich pracovníkov. Jeho ostatné právomoci a zodpovednosti sú vymedzené nasledovne:

 • Je bezprostredne podriadený riaditeľovi školy, ktorého je odborným poradcom pre riešenie problémov v oblasti výchovy a v oblasti profesijnej orientácie. Riaditeľ školy pri rozhodovaní o dôležitých otázkach výchovy a profesijnej orientácie berie do úvahy stanovisko výchovného poradcu ako závažné.
 • Vo vzťahu k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom školy, spolu s ŠPP, je hlavným odborným garantom a koordinátorom činností v oblasti výchovného poradenstva. Môže im dávať v tomto smere jednak nezáväzné odporúčania a jednak metodické pokyny, ktoré sú záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s priamymi príkazmi vedenia školy.
 • Je odborne riadený príslušnou psychologickou poradňou, ktorá mu poskytuje odborné školenia, tréningy, metodické materiály, pomoc v osvetovej činnosti, psychologicko-diagnostický servis, supervíziu a ktorej zodpovedá za odbornú úroveň svojej činnosti. Psychologická poradňa môže vydávať metodické pokyny, ktoré sú pre výchovného poradcu záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s priamymi príkazmi vedenia školy.

 

 Plánované aktivity:  

 

SEPTEMBER:

 1. Získanie informácií o žiakoch 1. ročníka pomocou vstupného dotazníka.
 2. Evidovať žiakov 1. ročníkov z problémových rodín, sociálne prípady, žiaci s ŠVVP.
 3. Usmerňovať záujmovú činnosť žiakov 1. ročníkov.
 4. Tematická výstava – ľudské práva, práva dieťaťa v minulosti a dnes.
 5. Osvetovo-informačná činnosť, konzultácie žiakom, učiteľom, vedeniu školy so zreteľom na optimálny osobnostný vývin žiakov.
 6. Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu a stanovenie konzultačných hodín.

 

OKTÓBER:

 1. V spolupráci s triednymi učiteľmi u žiakov prvých ročníkov sledovať adaptáciu na sociálne a  študijné podmienky.
 2. Informovať žiakov maturitných ročníkov s možnosťami štúdia na VŠ na Slovensku a v zahraničí. Účasť na veľtrhu Gaudeamus v Nitre.
 3. Pohovory s rodičmi žiakov, ktorí majú výchovno-vzdelávacie problémy.
 4. Tréning pre žiakov končiacich ročníkov o voľbe povolania.
 5. Priebežné návštevy ZŠ.
 6. Individuálne konzultácie podľa záujmu žiakov a rodičov.

 

NOVEMBER:

 1.   Príprava podkladov o problémových žiakoch  na klasifikačnú poradu.
 2.   Spolupráca s triednymi učiteľmi a majstrami OVY pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. (v rámci pedagogickej trojky vytypovanie žiakov na pedagogicko-psychologické vyšetrenie).
 3.   Mládež a sexualita – prednášky s odborníkmi (psychológ, sexuológ).
 4.   Účasť na Burze stredných škôl v okrese

 

DECEMBER:

 1. Poradenská starostlivosť pre žiakov, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium.
 2. Sledovanie žiakov s výchovnými problémami (sledovanie ťažko ovládateľných žiakov).
 3. Predstaviť obsah a hodnoty Dohovoru OSN o právach dieťaťa formou prednášky a diskusných cvičení.
 4. Deň otvorených - podieľať sa na prezentácii školy pre žiakov ZŠ.
 5. Poskytnutie informácii žiakom končiacich ročníkov o termínoch podávania prihlášok na VŠ.

 

JANUÁR:

 1. Beseda s pracovníkmi ÚPSV a R o možnosti uplatnenia sa na trhu práce.
 2. Príprava podkladov na klasifikačnú poradu a vypracovanie tabuľky o slabo prospievajúcich a nadaných žiakoch v jednotlivých triedach za I. polrok.
 3. Sledovanie zapájania sa nadaných a talentovaných žiakov do súťaží, predmetových olympiád, projektov a pod.

 

FEBRUÁR:

 1. Pripraviť podklady pre TH boja proti násiliu v škole aj mimo nej v spolupráci s koordinátorom prevencie
 2. Priebežne spracovávať prihlášky na vysoké školy a viesť ich evidenciu.
 3. Individuálna konzultácia so žiakmi, rodičmi / podľa záujmu /.

                           

MAREC:

 1. Sledovanie slabo prospievajúcich žiakov – individuálny pohovor.
 2. „Stop drogám! „ – spolupráca s koordinátorom prevencie závislosti / nástenka /.
 3. Programy pre skupiny žiakov na rozvíjanie sociálnej komunikácie a medziľudských vzťahov.

 

APRÍL:

 1. Analýza prospechu za 3. klasifikačné obdobie.
 2. Príprava podkladov o možnostiach  ďalšieho štúdia pre žiakov 3. a 4. ročníka.
 3. Práca v prijímacom konaní.
 4. Poradenská služba pedagógom – formy a metódy prekonávania psychickej záťaže.
 5. Spolupráca s učiteľmi, kde sú problémoví žiaci, žiaci s vysokou absenciou, pohovory so žiakmi, ktorí majú sklon k šikanovaniu.

 

MÁJ:

 1. Práca v prijímacom konaní.
 2. Kompletizácia prihlášok na pomaturitné štúdium, ich podávanie.
 3. Pomoc žiakom 3. a 4. ročníka pri hľadaní pracovných miest – spolupráca s OÚP.
 4. Identifikovanie žiakov dočasne alebo trvalo neprospievajúcich.

 

JÚN:

 1. Osvetovo-poradenská činnosť: podnety a návrhy orientované na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy.
 2. Vyhodnotenie práce výchovného poradcu v školskom roku.

 

 

Hozzáadta: Babicsova Anita - 2016-10-20 14:34:13

Dnes má meniny Ágnes
2021.Jan.21.