Predmetové komisie venujú osobitnú starostlivosť na našej škole všetkým metodickým prvkom výchovného využívania učiva. Vychádzajú z analýzy minuloročných výsledkov. Na základe štvrťročných výchovno-vzdelávacích výsledkov určujú ďalšie úlohy. Koordinujú ukladanie domácich úloh, výchovné využitie učiva, mimoškolské a mimotriedne zamestnanie: doučovanie, prípravu žiakov na rôzne súťaže a olympiády, na kvízy, v rámci výmeny skúseností propagujú najprogresívnejšie metódy, používanie moderných  pomôcok, preštudovanie najnovších literatúr a metodických časopisov.

     PK pre jazyky a spoločenskovedné predmety

Predseda:

Mgr. Elena Longauerová

SJSL, KSJ, SSJ

Členovia:

Helena Molnárová

MJL

 

PaedDr. Lívia Bódisová

SJSL, ETV

 

Mgr. Anita Bábicsová

ANJ

 

Mgr. Judita Bekeová

NEJ

 

Mgr. Éva Benyák

ANJ, PSK

 

Mgr. Kristina Kozmová

NEJ, OBN

 

Mgr. Tibor Nagy

MJL, DEJ, ETV

 

Mgr. Helena Kónyaová

MJL, SJSL, KSJ

 

Eva Illényiová

DEJ, OBN, SJSL

 

Levente Klőr

ANJ, NBV

 

Mgr. Ernő Nagy

MJL, ETV

 

Ing. Alexander Szalai

ANJ

 

Mgr. István Lelkes

OBN, ETV, PSY, PSV, PSK

 

Czajlík László

NBV

 

      PK pre prírodovedné predmety, telesnú a športovú výchovu

 Predseda: 

Mgr. Anikó Pongrácz

MAT, FYZ

 Členovia:

Mgr. Erika Csibrey

MAT

 

Ing. Irena Világiová

CHE,  FYZ

 

Mgr. Erika Saláthová

TSV

 

Mgr. Tünde Zirigová

CHE

 

Mgr. István Lelkes

BIO

 

Ing. Emese Némethová

FYZ

 

Mgr. Anita Bábicsová

BIO, CHE

 

       PK pre odbory: informatika

Predseda:   

Mgr. Peter Takács                

PRO, HWW, MIK

Členovia:

Monika Magyaricsová, PhD.

PRA, MUL, PCI, SWW,  POG, KAS, IKT, INF

 

Mgr. Henrietta Klőr

API, PRO, INF

 

Mgr. Gergely Méhes

INF, SWW, PRX, IKT, API

 

Mgr. Erika Csibrey

INF

 

Mgr. Tünde Zirigová

INF

 

       PK pre odbory: kozmetička a vizážistka, kaderník,  vlasová kozmetika

Predseda: 

Ing. Irena Világiová

MTE, ZDR, APC, DRT, OKS

Členovia:  

Mária Kamocsaiová

MTE, TEC, EVV, TLA, ZDR

 

Mgr. Tünde Zirigová

VLK, VPK, PAZ, KZM, ZDR, APC

 

Mgr. Erika Csibrey

DRT, APC

 

Mgr. Anita Bábicsová

DRT

 

Mgr. Tibor Nagy

ZDR

 

Zuzana Csibová

OVY

 

Sylvia Válentová

OVY

 

Andrea Bodó

PRA, PRX

 

Eva Illényiová

EVV, OKS

 

Mgr. Dániel Krascsenits

ODK, UZV

 

Mgr. Judita Bekeová

OKS

 

 PK pre odbory: elektrotechnické a strojárske

Predseda:  

Ing. Emese Némethová

STN, GRS, MEC, INS, ZAS 

Členovia: 

Ing. Judita Lippaiová

STN, ELK, ASV, TCK, TMO,  STT, TEC, ZAE, ELM, EOT

 

Ing. Ladislav Takács

TCK, TNI

 

Ing. Imrich Jakubecz

ATM, DOA

 

Ing. Eugen Tóth

ZAE, ATM, STT, TMR, OVY,  PRA/el.,stroj./

 

Peter Zsemlye

PRA/el./, ELKlab., ELElab., ELMlab., ZAElab., PRX, OVY

 

Alexander Alföldy

OVY

 

Ing. Zoltán Czaudt

INE, ELK, ESP, VEE, REE, ELE, ZAE

 

Ing. Miklós Jászai

ELE, ELM, ELN, ELK, AUT, VEE

 

Ing. Alžbeta Nagyová

ELK, ELN

 

Mgr. István Lelkes

OKS

 

Mgr. Judita Bekeová

OKS

 

Ing. Irena Világiová

OKS

 

Mgr. Elena Longauerová

OKS

 

Tibor Miklós

PRA/stroj./

 

 PK pre ekonomické odborné predmety

Predseda:  

Ing. Angelika Vajdaová

EKO, EKR, UČT, PRA

Členovia:

Ing. Ágota Lelkes

ADK, PRX, EPO, EKO, EKR

 

Ing. Alexander Szalai

PRN, HOG

 

Sándor Bordás

LOG, EUS, EKO, ERP, EKC

 

Mgr. István Lelkes

GOR, PPU, MCR, ORS, PGK, KMM, EKO      

 

Mgr. Anikó Pongráczová

APM, HVY

 

Csilla Bíró

EKO, FIM, ÚČT, PRA, ADK, EVP

 

Mgr. Erika Csibrey

APM, TOV

 

Eva Illényiová

OKS

 

Ing. Gabriela Szabóová

ÚČT

 Hozzáadva: Takács Ladislav - 2018-02-19 09:57:12