Your browser does not support JavaScript!
       
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Študenti zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským na celoštátnom kole stredoškolskej súťaže ZENIT

 

Jednou z každoročne sa  opakujúcich  prehliadok slovenského odborného školstva je stredoškolská súťaž ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve, ktorej sa v tomto roku už 29. krát zúčastnili študenti stredných odborných škôl, stredných priemyselných  škôl  a gymnázií, ktorí v jednotlivých ročníkoch prejavujú záujem o daný odbor nad rámec predpísaného učiva a svoje vedomosti a pripravenosť si zmerajú v rámci konfrontácie v podobe súťaže aj mimo školy. Súťaž každý rok vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným garantom  je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) patriaci pod uvedené ministerstvo. Súťaže  sa začínajú na začiatku školského roka miestnymi (školskými ) kolami a víťazi postupujúci do jednotlivých krajských kôl bojujú o účasť v celoštátnom  kole.

Celoštátne kolá jednotlivých ročníkov sa každý rok konajú na pôde inej strednej školy. Tohto roku, teda v školskom roku 2012/13, sa tejto úlohy usporiadateľa zhostila Stredná odborná škola, V. P.Tótha 31 v Senici, kde si 7. až 9. februára 83 súťažiacich zmeralo svoje sily a pred odbornou porotou a pedagógmi, ktorí ich sprevádzali, podalo svedectvo o svojich teoretických vedomostiach a odbornej pripravenosti.

Pedagógovia vyučujúci v maďarskom jazyku, ktorí sa zúčastnili na prehliadke, mali radosť zo skutočnosti, že sa v elektrotechnickej súťaži popri žiakoch  zo špičkových škôl slovenského odborného elektrotechnického vyučovania – škôl zvučných mien - predstavili  aj študenti dvoch škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Zo Strednej priemyselnej školy (Petőfiho 1) v Komárne a zo Strednej  odbornej  školy s VJM  (Gyulu Szabóa 21) v Dunajskej Strede cez jednotlivé krajské kolá sa dvaja žiaci prebojovali do celoštátneho kola.

     Obaja (Patrik Hajko a Krisztián Gašparek) súťažili v kategórii „A“ v odbore elektronika a v sedemnásťčlennom pelotóne súťažiacich sa umiestnili na peknom 7. a 8. mieste. Dobré umiestnenie dosiahli predovšetkým vďaka výbornému zvládnutiu praktickej úlohy. V tomto zadaní museli zhotoviť programovateľný prípravok s mikrokontrolérom, navrhnúť a zhotoviť plošný spoj, osadiť súčiastkami a skontrolovať  funkčnosť hotového zariadenia. V tejto časti súťaže obaja patrili medzi absolútne najlepších súťažiacich. Podstatne skromnejší výkon podali v teoretickej časti súťaže, v ktorej podľa súťažiacich, aj podľa prítomných odborných učiteľov, porota postavila študentov pred veľmi náročnú úlohu. Okrem toho súťažiaci z dvoch maďarských škôl sa museli popasovať aj s tým, že úlohy boli zadané v slovenskom jazyku a na ich pochopenie okrem odborných znalostí potrebovali aj nadpriemernú znalosť slovenského jazyka. Ak zoberieme do úvahy aj tieto skutočnosti, svojím umiestnením preukázali svoju usilovnosť a talent, a za dosiahnuté výsledky si zaslúžia pochvalu.

     Účasť na súťaži bola pre študentov nezabudnuteľným zážitkom: „ Za tento výsledok vďačím tomu, že elektrotechnika je pre mňa nie len odborom, ktorý študujem, ale aj mojím koníčkom a venujem sa mu vo svojom voľnom čase vždy, keď je to možné. Po maturite by som chcel pokračovať vo svojom štúdiu na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas celoštátneho kola som sa mohol zoznámiť so študentmi, ktorí majú podobnú záľubu ako ja. Obohatil som sa o mnohé zaujímavé  a cenné poznatky a skúsenosti a budem sa snažiť o to, aby som sa aj budúci školský rok prebojoval do celoštátneho kola a dosiahol tam dobrý výsledok.“ povedal Krisztián Gašparek, študent tretieho ročníka odboru  TIS ( technické a informatické služby v elektrotechnike)  Strednej  odbornej  školy s VJM , Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede.

     Spomínaná súťaž je len jednou z podobných akcií, na ktorých sa zúčastňujú  študenti zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Existujú aj iné celoštátne, ba aj medzinárodné podujatia, odkiaľ prichádzajú dobré správy o úspešnej reprezentácii našich študentov, čo nás napĺňa dobrým pocitom. Dosiahnuté výsledky kvalifikujú aj prácu vyučujúcich a odborných učiteľov, ktorí aj v rámci vyučovacieho procesu pripravujú študentov na súťaže. Opakovane sa potvrdzuje, že na stredných odborných školách s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza potenciál, aby  ich absolventi úspešne zodpovedali očakávaniam trhu práce a tí talentovanejší úspešne študovali ďalej a rozširovali rady maďarskej inteligencie na Slovensku. Je to súčasne aj ďalší signál smerom k rodičom, ktorých deti navštevujú  základné  školy, že odborná príprava, ktorú študenti dostávajú na maďarských odborných školách, im umožní naplno rozvíjať svoj talent, osvojiť  si slovenský jazyk i ďalšie  cudzie jazyky  a nakoniec, ale nie v poslednom rade, môžu to dosiahnuť pri zachovaní a pri ďalšom rozvíjaní vlastnej maďarskej identity.

Ing. Tóth Štefan, učiteľ odborných predmetov elektro na Strednej  odbornej  škole s VJM , Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede

Správy

Naša škola sa 21. februára 2013 úspešne prezentovala na sie?ovej informatickej konferencii EduNet 2013, na ktorej skúsení inštruktori ma?arskej Cisco Networking Academy odovzdávali svoje skúsenosti obecenstvu. István Nacsa  predniesol zaujímavú prednášku o najnovších trendoch po?íta?ových sietí. Celú konferenciu bolo možné sledova? aj online, dokonca sa cez internet prihlásil aj jeden prednášajúci z Nemecka a  online prezentoval svoju prednášku pre záujemcov.

Dúfame, že spolupráca s EDUTUS College bude aj na?alej úspešná, a  takto umožníme našim študentom zloži? skúšky CISCO, aby sa po skon?ení školy mohli ?o najlepšie uplatni? na trhu práce.

Mgr. Monika Magyaricsová, PhD

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2015-06-21 18:45:22

Dnes má meniny Ágnes
2021.Jan.21.