Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

1. Začiatky

 

Dunajskostredská  všeobecná  remeselná  učňovská škola vznikla pred viac ako 135 rokmi, v roku 1879 so 135 učňami. Škole s vyučovacím jazykom maďarským poskytla priestory bývalá Rímskokatolícka ľudová škola.

Prvá forma vyučovania bola nedeľná škola.

Učiteľ: János Vencel

Zriaďovateľ školy: mesto Dunajská Streda.

Po prechode na povinnú školskú dochádzku prvým riaditeľom bol notár István Bartosík a od roku 1904 kantor Sándor Jakatits.

Počas prvej svetovej vojny (1914 – 18) bolo vyučovanie prerušené.

Po vojne bol Žitný ostrov pričlenený k Československu. Vyučovanie naďalej prebiehalo v maďarskom jazyku. Vtedy sa stal riaditeľom inštitúcie Lajos Horváth.

V roku 1924 zaviedli vyučovanie slovenského jazyka s dotáciou 1 hodina týždenne.

Riaditeľom školy bol od roku 1925 Ignác Reitzer a od roku 1930 Lajos Szimhart.

Od septembra 1933 do roku 1945 na čele školy stál riaditeľ József Hartmann, ktorý predtým učil ako  kvalifikovaný odborný  učiteľ remeselnej učňovskej školy.

V roku 1938 v zmysle Viedenskej arbitráže mesto opäť patrilo k Maďarsku a vyučovanie prebiehalo na základe tam platných nariadení. Všeobecné predmety vyučovali stredoškolskí učitelia z gymnázia. Ako okresná učňovská škola mala 10 učiteľských síl, 5 odborných a 1 „miešanú“ triedu.

Školu zrušili v roku 1945, a tak od roku 1945 až do 1965 v Dunajskej Strede nebola učňovská škola.

 

2. Minulosť

 

1. fáza (1957 – 1971)

Súčasná učňovská škola vznikla v roku 1957 pre žiakov maďarskej národnosti žijúcich na Žitnom ostrove zo šamorínskej filiálky bratislavskej Učňovskej školy s vyučovacím jazykom slovenským sídliacej na Vazovovej ulici. Vyučovanie prebiehalo v 1 triede v  budove šamorínskeho gymnázia, kde vyučovali najmä učitelia gymnázia a od roku 1960 sa premenila na samostatnú učňovskú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Za jej prvého riaditeľa vymenovali Tibora Császára. Počas nasledujúcich 5 rokov vybudovali v Dunajskej Strede na Maloblahovskej ceste učňovskú školu, kde v septembri 1965 už 596 žiakov učilo 17 učiteľov.

Žiaci 3 dni chodili do školy a 3 dni sa zúčastnili odborného výcviku na rôznych pracoviskách a v rôznych podnikoch. Bol tam odbor murár, tesár, stolár, zámočník, klampiar, autoopravár, opravár poľnohospodárskych strojov, maliar a natierač, elektrikár, vodoinštalatér, čašník, kaderník a predavač.

Keďže sa už na začiatku  ukázalo, že budova je malá, muselo sa vyučovať v dvoch zmenách. Rozšírenie školy si vyžiadalo výstavbu ďalšej budovy, študentského domova, telocvične a jedálne, ale nakoniec práve to viedlo v roku 1971 k rozdeleniu školy.

 

2. fáza (1971 – 1990)

Pred rozdelením školy sa od septembra 1971 riaditeľom školy stal Dr. František Fóthy. Po roku v „starej budove“ ostali strojárske odbory (autoopravár, autoklampiar), elektrikár, stolár maliar a odbory poskytujúce služby (kaderník, krajčírka, obchodník) a učitelia, ktorí ich vyučovali. Počet žiakov bol 450 – 500 a vyučovanie naďalej prebiehalo dvojzmenne.

Keďže škola patrila už do pôsobnosti kraja, učili sa tu žiaci z bližších okresov aj zo vzdialenejších miest (napr. Levice, Nové Zámky, Komárno, Nitra). Napriek tomu, že počet žiakov dosiahol 900, každému maďarskému žiakovi, ktorý o to stál, vedeli zabezpečiť miesto.

 

3. Prítomnosť

 

Po rokoch „zmien“ sa na čelo školy dostala riaditeľka Ilona Molnár.

V 90. rokoch 20. storočia sa zmenili spoločenské podmienky a nové očakávania pracovného trhu spôsobili nielen zmeny v jednotlivých odboroch, ale výsledkom bolo i zavedenie štvorročných, maturitou končiacich študijných odborov ako:

  • chemik operátor,
  • operátor farmaceutickej výroby,
  • operátor textilnej výroby.

Pre malý záujem sa postupne vyradili učebné odbory textilná výroba, krajčírka so zameraním na dámske odevy a chemik. Naďalej je záujem o odbory:

  • kaderník,
  • autoopravár,
  • elektrikár.

Popri dennom štúdiu môžu úspešní absolventi učebných odborov pokračovať na nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.

Sú to odbory:

  • strojárstvo,
  • elektrotechnika a
  • vlasová kozmetika.

V roku 2006 sme zaviedli študijné odbory technické a informatické služby v strojárstve a v elektrotechnike.

Tí, ktorí maturovali v rámci nejakého študijného odboru alebo nadstavbového štúdia, môžu pokračovať a získať odbornú maturitu v odboroch hospodárska informatika a kozmetička.

Naša škola kladie veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov. Na prehlbovanie vedomostí študentov majú slúžiť jazykové krúžky, krúžok prípravy na maturitné skúšky, jazykové súťaže a exkurzie.

Pri našej škole funguje od roku 2000 testovacie centrum ECDL a umožňuje našim žiakom i verejnosti získať certifikát ECDL.

V našej škole je zriadené od roku 2013 oficiálne akreditované testovacie centrum EBC*L a umožňuje získať certifikát z modulu „A“ systému EBC*L.

V dôsledku zmien sa spojením Dievčenskej odbornej školy, ktorá vznikla v roku 1991 a Stredného odborného učilišťa s niekoľkodesaťročnou tradíciou vznikla v roku 2001 Združená stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Od roku 2009 oficiálny názov našej školy je už Stredná odborná škola.

Pre absolventov študijných odborov sme v rámci nadstavbového štúdia otvorili nové odbory (druhá maturitná skúška), a to hospodársku informatiku a logistiku, verejnú správu a odbory kozmetička a vizážistka a tiež mechanik  počítačových sietí.

Naše súčasné spoločné projekty: odovzdávanie učiva a vyučovacej metódy „Easy business blended learning“, „ECVET – Health Tourism“ (ECVET – Zdravotná turistika), ekologický projekt Studňa Európy – zachráňme živú vodu, projekt Európske solárne dni – spoznávanie a využitie obnoviteľných zdrojov energie a týždeň techniky.

Hozzáadta: Takács Ladislav - 2018-02-19 09:50:19

Dnes má meniny Ivó, Milán
2024.May.19.