Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Szakközépiskola

Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

 

PRIJME DO ZAMESTNANIA

učiteža odborných predmetov v oblasti elektrotechniky

Miesto práce:

Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

Termín nástupu:

hlavný pracovný pomer resp. na skrátený pracovný úväzok

Mzda:

Podža zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  tarifný plat v rozpätí od 759,- do 1038,50 EUR  /v závislosti od dosiahnutého vzdelania a zaradenia do platovej triedy a započítatežnej praxe/

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore

Ďalšie požadované schopnosti:

  • samostatnos, zodpovednos, komunikačné a organizačné schopnosti
  • práca s PC
  • znalos maďarského jazyka

Pracovná náplň:

Výchovno-vzdelávacia činnos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učitež strednej školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiados o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 19.07.2019

 

Adresa podania:     Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/552836  alebo na e-mail: info@sosds.sk                        Hozzáadta: Bordás Sándor - 2019-08-05 14:40:46